دانش کده / مصاحبه / بازی فاکتور

بازی فاکتور

ژاپنیها را که میشناسید! عاشق سختی کشیدن و چالــش و کنــدن پوســت ســر از بازیکن براي رســیدن به یک تجربــه هیجانانگیز و رضایتبخش هستند.

 بازی فاکتور
هتر است تا جای ممکن از عکس های BMP استفاده نکنید. زیرا حجم زیادی اشغال می کنند. گوگل پیشنهاد می کند که تمام سایت ها در صورت امکان از پروتکل Https استفاده کنند. بابا نان داد و علی آنرا خورد..