دانش کده / معرفی فیلم / معرفی فیلم اکبر جوجه

معرفی فیلم اکبر جوجه

معرفی فیلم اکبر جوجه
این فیلم به بررسی تبعات صبر نکردن میپردازد.