دانش کده / اسلایدهای کلاسی / فایل جلسه اول

فایل جلسه اول

فایل جلسه اول

فایل جلسه اول

جلسه اول مربوط به بررسی انواع استراتژی ها میباشد.