دوره های آموزشی حضوری / تکنیکهای بازاریابی

عنوان دوره : تکنیکهای بازاریابی

ظرفیت دوره : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

1800000 تومان ( تخفیف 10%) قیمت بدون تخفیف : 2000000 تومان
تکنیکهای بازاریابی

این دوره به بررسی تکنیکهای بازاریابی میپردازد.