دوره های آموزشی حضوری / دوره تست ظرفیت

عنوان دوره : دوره تست ظرفیت

ظرفیت دوره : 1

ظرفیت باقیمانده : 0

1800000 تومان ( تخفیف 10%) قیمت بدون تخفیف : 2000000 تومان

در حال حاضر ظرفیت این دوره تکمیل شده است.

دوره تست ظرفیت

توضیحات دوره توضیحات دوره توضیحات دوره توضیحات دوره