دوره های آموزشی حضوری / استراتژی بازاریابی

عنوان دوره : استراتژی بازاریابی

ظرفیت دوره : 10

ظرفیت باقیمانده : 10

900000 تومان ( تخفیف 10%) قیمت بدون تخفیف : 1000000 تومان
استراتژی بازاریابی

این دوره به بررسی استراتژیهای بازاریابی میپردازد.