احسان عابدی

معلم و مشاور بازاریابی و استراتژی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتری مدیریت دانشگاه تهران

 • دکتری مدیریت بازرگانی گرایش استراتژی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین‌الملل از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناس پروژه طراحي استراتژي بازاريابي بانک ملت
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • سوابق تدریس لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • سوابق تدریس لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • سوابق تدریس لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • سوابق تدریس لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • موفقیت های علمی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • موفقیت های علمی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • موفقیت های علمی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • موفقیت های علمی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • مقاله ها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • مقاله ها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • مقاله ها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • مقاله ها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • کتاب ها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • کتاب ها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • کتاب ها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • کتاب ها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لینک پروفایلهای علمی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لینک پروفایلهای علمی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لینک پروفایلهای علمی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
 • لینک پروفایلهای علمی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ