خدمات / آموزش

bbbbbbbbbbbbbbbbb
همه ما در این موردتوافق داریم که آموزش باید منجر به یادگیری بشه نه اینکه فقط به حجم اطلاعاتموناضافه کنه. یادگیری یعنی توانایی به‌کارگیری آموخته‌ها با هدف خلق ارزش فردی، گروهییا سازمانی؛ در همین راستا ابتدا به بررسی نیازهای آموزشی پرداخته می‌شه و بر اساسنیاز مخاطب، برنامه آموزشی ویژه‌ای برای هر سازمان، طراحی و اجرا خواهد شد. اهمدوره‌های آموزشی قابل ارائه به صورت فردی، گروهی یا سازمانی، به شرح زیر است:

1111122222333333

  • اصول بازاریابی کاربردی
  • مدیریتاستراتژیک پیشرفته
  • تفکراستراتژیک
  • آشناییبا انواع استراتژی
  • تحلیلو انتخاب استراتژی
  • کنترلو ارزیابی استراتژی